Prydlesu

Welsh

Trosolwg: Yswiriant

Weithiau, mae yswiriant yn cael ei ystyried yn ddewis ychwanegol neu’n gost ddiangen. Mewn gwirionedd, mae yswiriant da, yn y mwyafrif o achosion, yn elfen hanfodol o gymryd cyfrifoldeb dros safle y mae angen i  grwpiau tyfu cymunedol a pherchnogion tir ei ystyried yn ofalus.

Mae’r Gwasanaeth Cyngor ar Dir Cymunedol wedi dod ar draws grwpiau sydd wedi bod yn cyflawni gweithgareddau a allai fod yn beryglus, heb yswiriant, fel trefnu gwirfoddolwyr i ymweld â gerddi a thorri coed â  llifiau cadwyn neu grwpiau’n cymryd cyfrifoldeb dros safleoedd mawr â mynediad i’r cyhoedd.

Welsh

Gytundebau Rheoli Coetiroedd a Pherllannau

Bydd canllaw CLAS i Gytundebau Rheoli Coetiroedd a Pherllannau (ar gyfer Cymru a Lloegr) yn hynod ddefnyddiol i unrhyw un sydd angen arweiniad wrth gytuno ar gytundeb rheoli. Mae cytundeb rheoli yn gontract rhwng perchennog eiddo a pharti arall (y rheolwr), sy’n amlinellu cwmpas beth fydd y rheolwr yn ei wneud gyda’r/i’r tir.

Welsh

Astudiaeth achos: Cae Tan

Mae Cae Tân yn brosiect amaethyddiaeth sy’n cael ei gefnogi gan y gymuned ac sydd wedi’i leoli ar safle gwledig hardd yn Llanilltud ym Mhenrhyn Gŵyr, Cymru. Mae ger Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, ac yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Gŵyr. Mae Tom O’Kane, o Cae Tân, yn esbonio yn yr astudiaeth achos hon (gallwch ei lawrlwytho gan ddefnyddio’r ddolen isod) sut dechreuodd y grŵp, eu profiadau cynllunio a phrydlesu, a’r cyngor y byddent yn ei roi i bobl eraill sy’n sefydlu prosiectau amaethyddiaeth sy’n cael eu cefnogi gan y gymuned.

Welsh

Prydlesau: Siart Llif ar gyfer Mathau o Brydlesau

Mae’r Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol wedi creu siart llif i’ch arwain chi i ddod o hyd i’r math cywir o brydles neu drwydded ar gyfer eich prosiect neu ddiddordeb penodol chi yn Lloegr.

Lawrlwythwch y ddogfen, dewiswch pa gategori sy’n fwyaf addas ar gyfer eich grŵp neu sefyllfa chi, ac yna atebwch y cwestiynau. Byddwch yn cael eich arwain at fath o brydles neu drwydded – cliciwch ar y ddolen yn y blwch i fynd i’r dudalen gywir ar y wefan.

Welsh

Trosolwg o Brydlesau

Llongyfarchiadau os ydych chi wedi cyrraedd y cam hwn; gobeithio eich bod chi naill ai wedi dod o hyd i ddarn o dir addas neu grŵp addas sydd eisiau defnyddio eich tir, ac rydych chi nawr eisiau gwybod sut mae dechrau defnyddio’r tir. Cynlluniwyd y cyflwyniad hwn i brydlesau i helpu’r perchennog tir a/neu’r grŵp cymunedol, i gytuno ar rai amodau ar gyfer defnyddio’r tir, sy’n dderbyniol i’r perchennog tir a’r sawl sy’n defnyddio’r tir.  Gall fod gennych yr opsiwn a’r gallu i werthu/prynu safle ond, os nad oes, rydym yn argymell eich bod chi’n cytuno ar brydles.

Welsh

Prydlesau: Templed Penawdau’r Telerau

Gofynion prydles (sydd hefyd yn cael eu hadnabod fel ‘Penawdau’r Telerau’) yw sail unrhyw gontract eiddo. Mae dogfen gofynion prydles/Penawdau’r Telerau yn gofnod o benderfyniadau sydd wedi cael eu cytuno rhwng y partïon (landlord a grŵp cymunedol) a gellir ei defnyddio i lunio prydles neu ddogfen arall felly sy’n adlewyrchu’r penderfyniadau a wnaed. Mae’n offeryn defnyddiol hefyd i ganolbwyntio eich syniadau ar sut bydd y prosiect yn gweithio.

Welsh

Tirfeddianwyr : Proses Ar gyfer Cynnig Tir

Mae’r canllaw cyffredinol hwn yn mynd â pherchnogion tir trwy’r broses sy’n gysylltiedig â chaniatáu gardd gymunedol i weithredu ar eich tir. Mae’n rhoi i berchnogion tir broses cam wrth gam eang a dolenni i adnoddau gwybodaeth defnyddiol a grëwyd gan CLAS. Fodd bynnag, mae’n bwysig cofio mai enghraifft yw hon a gall fod angen amrywio’r broses hon ar gyfer amgylchiadau gwahanol a grwpiau gwahanol.

Tirfeddianwyr : Proses Ar gyfer Cynnig Tir

Welsh

Trosolwg o Brydlesau

Llongyfarchiadau os ydych chi wedi cyrraedd y cam hwn; gobeithio eich bod chi naill ai wedi dod o hyd i ddarn o dir addas neu grŵp addas sydd eisiau defnyddio eich tir, ac rydych chi nawr eisiau gwybod sut mae dechrau defnyddio’r tir. Cynlluniwyd y cyflwyniad hwn i brydlesau i helpu’r perchennog tir a/neu’r grŵp cymunedol, i gytuno ar rai amodau ar gyfer defnyddio’r tir, sy’n dderbyniol i’r perchennog tir a’r sawl sy’n defnyddio’r tir.  Gall fod gennych yr opsiwn a’r gallu i werthu/prynu safle ond, os nad oes, rydym yn argymell eich bod chi’n cytuno ar brydles.

Welsh

Gwneud Cais am Grantiau ar Dir wedi’i Rentu

Mae’r ddogfen hon yn rhoi arweiniad ar wneud cais am grantiau pan mae grŵp tyfu cymunedol yn gweithredu ar dir wedi’i rentu. Mae’n ymdrin â grantiau ar gyfer grwpiau cymunedol, nid grantiau ffermydd (Stiwardiaeth, y Taliad Sengl a.y.y.b.). Gall cymhwyster ar gyfer grant ddibynnu ar brofi pa mor hir fydd y grŵp ar y tir/safle, gan fod arianwyr yn aml eisiau gwneud yn siwr y bydd y prosiect yn rhedeg yn ddigon hir i gael y budd mwyaf o’r grant.

Welsh

Cytundebau Rhandiroedd

Bydd y Ddogfen Gwybodaeth am Gytundebau Rhandiroedd yn ddefnyddiol dros ben i unrhyw un sydd angen arweiniad ynghylch sefydlu safle rhandiroedd preifat neu sefydlu rhandiroedd dan arweiniad y gymuned.

Mae’n bosibl eich bod wedi cyrraedd y dudalen hon ar ôl cael eich cyfeirio yma gan siart llif ‘Pa Fath o Gytundeb Tir sy’n Addas i Chi’ CLAS, neu efallai eich bod wedi cyrraedd yma’n uniongyrchol.

Y naill ffordd neu’r llall, gallwch lawrlwytho a defnyddio’r dogfennau isod:

Welsh

Pages

Subscribe to RSS - Prydlesu

Contact:

© Community Land Advisory Service 2018