Prydlesu

Welsh

Prydlesi: Proffidiau à Prendre (Lloegr)

Bydd y Ddogfen Wybodaeth Proffidiau à Prendre yn hynod ddefnyddiol i unrhyw un sydd angen arweiniad ar y dewis amgen hwn i brydles neu drwydded arferol.

Efallai y byddwch wedi dod i’r dudalen hon ar ôl cael eich cyfeirio yma gan siart llif CLAS ‘Pa Fath o Gytundeb Tir yw’r Gorau i Chi’ / 'Which Type Of Land Agreement Is For You', neu efallai y byddwch wedi dod i’r dudalen yn uniongyrchol.

Y naill ffordd neu’r llall, gallwch lawrlwytho a defnyddio’r dogfennau isod:

Welsh

Prydlesi: Tenantiaeth Busnes Fferm

Bydd y Ddogfen Wybodaeth Tenantiaeth Busnes Fferm yn hynod ddefnyddiol i unrhyw un sydd angen arweiniad ar denantiaethau busnes fferm.

Efallai y byddwch wedi dod i’r dudalen hon ar ôl cael eich cyfeirio yma gan siart llif CLAS ‘Pa Fath o Gytundeb Tir yw’r Gorau i Chi’ / 'Which Type Of Land Agreement Is For You', neu efallai y byddwch wedi dod i’r dudalen yn uniongyrchol.

Welsh

Astudiaeth Achos: Ein Gardd - Brit Growers

Mae ‘Ein Gardd’, sy’n enw addas iawn, yn safle cymunedol bywiog yn Evanstown, ger Pen-y-bont ar Ogwr, a chanddo gymysgedd eang o ddefnyddwyr o bob cwr o Gwm Ogwr, a chaiff ei ddefnyddio’n ddyddiol gan bobl leol sy’n gofalu am eu plot neu’n eistedd a sgwrsio â ffrindiau a chymdogion.
Cynhelir y gweithgareddau tyfu ar dir gwastraff segur, a oedd yn safle llawn tai, hyd nes iddynt gael eu dymchwel rhai blynyddoedd yn ôl. Cliriwyd y safleoedd a’u tirlunio, ac maent bellach yn galon y gymuned.
Y grŵp sy’n gyfrifol am y trawsffurfiad hwn yw Brit Growers, a gysylltodd â’r gymdeithas tai, Tai Cymoedd i’r Arfordir, ynghylch dod o hyd i dir at ddefnydd cymunedol, a chawsant gynnig y safleoedd segur.
Astudiaeth Achos: Ein Gardd - Brit Growers

Welsh

Astudiaeth Achos Prosiect Rhandiroedd Rhostyllen

Ar ddarn o dir rhwng llinell rheilffordd segur a thai preswyl yng nghymuned Esclus (ar gyrion Wrecsam), mae 12 rhandir sy’n cael eu defnyddio gan aelodau o’r gymuned i dyfu bwyd a chymdeithasu mewn ardal gymunedol fach sy’n llawn blodau gwyllt. Mae Prosiect Rhandiroedd Rhostyllen yn enghraifft ardderchog o sut gall cyngor cymuned leol gynorthwyo i ddatblygu prosiect tyfu – trwy drawsffurfio darn o dir wedi gordyfu, a arferai gael ei ddefnyddio i daflu sbwriel, i fod yn rhywbeth gwerthfawr a defnyddiol. Mae Richard Elias, o Gyngor Cymuned Esclus, yn disgrifio sut mae’r prosiect wedi datblygu yn yr astudiaeth achos.

Welsh

Astudiaeth achos: Grŵp Gardd Gymunedol Llangollen

Grŵp Gardd Gymunedol Llangollen
Grŵp tyfu bwyd organig yw Gardd Gymunedol Llangollen, wedi’i lleoli ar safle segur yn Llangollen, y mae Cyngor Sir Ddinbych yn berchen arno. Rhoddodd y Cyngor ganiatâd i ddatblygu prosiect tyfu cymunedol yno yn 2012. Mae’n enghraifft ardderchog o’r broses o sefydlu gardd gymunedol ar safle’r Cyngor, gyda thrwydded yn hytrach na phrydles.
Mae gan y grŵp garddio dri phrif nod: datblygu ffynhonnell bwyd organig o ansawdd uchel yn Llangollen; darparu cyfleoedd i bobl, grwpiau ac ysgolion lleol i ymgysylltu’n uniongyrchol â’r byd naturiol a chynhyrchu bwyd; a meithrin cysylltiadau cymunedol trwy ddod ag unigolion a grwpiau lleol at ei gilydd. Mae’r grŵp yn awyddus i ddatblygu bywyd gwyllt ar y safle hefyd.
Mae Catherine Veasey, sydd wedi bod yn gysylltiedig â datblygu’r ardd trwy’r grŵp Cyfeillion y Ddaear lleol, yn disgrifio mwy am yr ardd a sut bu’n gweithio gyda’r Cyngor. Lawrlwythwch yr astudiaeth achos gan ddefnyddio’r ddolen isod:

Welsh

Llythyr ar gyfer Gwneud Cynnig i Dirfeddiannwr

Dod o Hyd i Dir: Llythyr ar gyfer Gwneud Cynnig i Dirfeddiannwr

Mae CLAS wedi creu llythyr enghreifftiol (gweler isod) fel templed drafft er mwyn cynorthwyo grwpiau tyfu cymunedol i lunio cynnig wedi’i eirio’n briodol i dirfeddiannwr ynghylch defnyddio safle.

Llythyr ar gyfer Gwneud Cynnig i Dirfeddiannwr

 

Welsh

Prydlesau: Tenantiaeth Fusnes

Bydd y ddogfen wybodaeth am Brydles Fusnes yn ddefnyddiol dros ben i unrhyw un sydd angen prydles fusnes (gyda chymalau ar gyfer masnach a hebddynt) neu dirfeddianwyr sydd eisiau gwybod rhagor am denantiaethau busnes.

Mae’n bosibl eich bod wedi cyrraedd y dudalen hon ar ôl cael eich cyfeirio yma gan siart llif ‘Pa Fath o Gytundeb Tir sy’n Addas i Chi’ CLAS, neu efallai eich bod wedi cyrraedd yma’n uniongyrchol.

Welsh

Canllawiau ar gyfer Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig fel cymdeithasau tai a all eisiau cymryd rhan mewn garddio cymunedol neu gymuned ddylunio gerddi neu randiroedd yn eu cynlluniau. Y bwriad yw fel primer i helpu Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ddeall anghenion a manteision tyfu cymunedol ac yn tynnu ar enghreifftiau o brosiectau tyfu cymunedol presennol a arweinir gan dai ac yn egluro sut mae pob un wedi cael ei ddatblygu.

Welsh

Prydlesau: Pwy all lofnodi prydles?

Dogfen cynghori fer sy’n amlinellu pa endidau cyfreithiol all lofnodi prydlesau, yn ogystal â gwybodaeth ar corffori eich grŵp er mwyn ei wneud yn endid cyfreithiol ei hun.

Pwy all lofnodi prydles

 

Welsh

Siart Llif ar gyfer Cytundeb Coetir/Perllan

Mae’r Gwasanaeth Cyngor ar Dir Cymunedol wedi creu siart llif i arwain grwpiau tyfu cymunedol neu berchnogion tir i ddod o hyd i’r math cywir o brydles neu gytundeb ar gyfer prosiectau coetir yng Nghymru a Lloegr.

Lawrlwythwch y ddogfen, dewiswch pa gategori sy’n fwyaf addas ar gyfer eich grŵp neu eich sefyllfa chi, yna atebwch y cwestiynau. Byddwch yn cael eich arwain drwodd i fath o gytundeb – cliciwch ar y ddolen yn y blwch i fynd i’r dudalen iawn ar y wefan. 

Welsh

Pages

Subscribe to RSS - Prydlesu

Contact:

© Community Land Advisory Service 2018