Cynnig Tir

Welsh

Astudiaeth achos: Grŵp Gardd Gymunedol Llangollen

Grŵp Gardd Gymunedol Llangollen
Grŵp tyfu bwyd organig yw Gardd Gymunedol Llangollen, wedi’i lleoli ar safle segur yn Llangollen, y mae Cyngor Sir Ddinbych yn berchen arno. Rhoddodd y Cyngor ganiatâd i ddatblygu prosiect tyfu cymunedol yno yn 2012. Mae’n enghraifft ardderchog o’r broses o sefydlu gardd gymunedol ar safle’r Cyngor, gyda thrwydded yn hytrach na phrydles.
Mae gan y grŵp garddio dri phrif nod: datblygu ffynhonnell bwyd organig o ansawdd uchel yn Llangollen; darparu cyfleoedd i bobl, grwpiau ac ysgolion lleol i ymgysylltu’n uniongyrchol â’r byd naturiol a chynhyrchu bwyd; a meithrin cysylltiadau cymunedol trwy ddod ag unigolion a grwpiau lleol at ei gilydd. Mae’r grŵp yn awyddus i ddatblygu bywyd gwyllt ar y safle hefyd.
Mae Catherine Veasey, sydd wedi bod yn gysylltiedig â datblygu’r ardd trwy’r grŵp Cyfeillion y Ddaear lleol, yn disgrifio mwy am yr ardd a sut bu’n gweithio gyda’r Cyngor. Lawrlwythwch yr astudiaeth achos gan ddefnyddio’r ddolen isod:

Welsh

Llythyr ar gyfer Gwneud Cynnig i Dirfeddiannwr

Dod o Hyd i Dir: Llythyr ar gyfer Gwneud Cynnig i Dirfeddiannwr

Mae CLAS wedi creu llythyr enghreifftiol (gweler isod) fel templed drafft er mwyn cynorthwyo grwpiau tyfu cymunedol i lunio cynnig wedi’i eirio’n briodol i dirfeddiannwr ynghylch defnyddio safle.

Llythyr ar gyfer Gwneud Cynnig i Dirfeddiannwr

 

Welsh

Astudiaeth achos: Cae Tan

Mae Cae Tân yn brosiect amaethyddiaeth sy’n cael ei gefnogi gan y gymuned ac sydd wedi’i leoli ar safle gwledig hardd yn Llanilltud ym Mhenrhyn Gŵyr, Cymru. Mae ger Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, ac yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Gŵyr. Mae Tom O’Kane, o Cae Tân, yn esbonio yn yr astudiaeth achos hon (gallwch ei lawrlwytho gan ddefnyddio’r ddolen isod) sut dechreuodd y grŵp, eu profiadau cynllunio a phrydlesu, a’r cyngor y byddent yn ei roi i bobl eraill sy’n sefydlu prosiectau amaethyddiaeth sy’n cael eu cefnogi gan y gymuned.

Welsh

Cysylltu ag Awdurdodau Lleol: Prif Awgrymiadau

Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd dod o hyd i safle addas ar gyfer eich grŵp tyfu cymunedol, neu os ydych chi eisoes wedi dod o hyd i safle ond yn ansicr pwy sy’n berchen arno, mae cysylltu â’ch awdurdod lleol yn fan cychwyn da, gan eu bod nhw’n aml yn rheoli neu’n berchen ar dir segur. Fodd bynnag, gall fod yn frawychus cysylltu â sefydliad mor fawr a gall fod yn anodd gwybod ble i ddechrau neu hyd yn oed pwy i holi.  Bydd y prif awgrymiadau canlynol yn eich helpu chi i ddechrau arni.

Welsh

Trosolwg o Cynnig Tir

A ydych chi’n berchennog tir neu’n cynrychioli rhywun sy’n berchen ar dir a all fod yn addas ar gyfer garddio cymunedol? A ydych chi wedi clywed y term ‘garddio cymunedol’ ac eisiau gwybod mwy amdano?

Sefydlwyd CLAS i weithio gyda pherchnogion tir i roi gwybodaeth, a gwasanaeth cyngor a chymorth i:

Welsh

Cwestiynau Cyffredin – Perchnogion tir

Mae’r Cwestiynau Cyffredin hyn yn trafod materion yn ymwneud â defnydd cymunedol ar dir a byddant o ddiddordeb i berchnogion tir preifat, cynghorau lleol, busnesau a sefydliadau. Gallwch lawrlwytho dogfen y Cwestiynau Cyffredin gan ddefnyddio’r ddolen isod.

Perchnogion Tir: Cwestiynau Cyffredin (Fersiwn Cymru a Lloegr)

Welsh

Cwestiynau Cyffredin – Grwpiau sy’n chwilio am dir

Mae’r gyfres hon o ddogfennau Cwestiynau Cyffredin yn cynnwys cyngor i ddarpar grwpiau cymunedol neu grwpiau cymunedol newydd ar ddarganfod, sicrhau a chynnal tir at ddiben garddio, tyfu bwyd ac ardal hamdden ffurfiol ac anffurfiol. Mae’r Cwestiynau Cyffredin wedi’u rhannu’n bum dogfen ar wahân er hwylustod, bob un ohonynt yn trafod pwnc sy’n bwysig i grwpiau tyfu cymunedol sy’n chwilio am dir.

 

Sylwer, oherwydd gwahaniaethau mewn rheoliadau a’r gyfraith, gall fod dewis o fersiynau ar gael, yn dibynnu ar eich gwlad. Cliciwch ar y dolenni i lawrlwytho’r dogfennau.

 

Welsh

Cwestiynau Cyffredin – Grwpiau ar safle

Mae’r dogfennau Cwestiynau Cyffredin canlynol wedi’u hanelu at grwpiau sydd ar safle yn barod ac sydd yn bwriadu datblygu’r safle hwnnw neu ddod o hyd i safleoedd newydd er mwyn ehangu eu gwaith. Bydd y Cwestiynau Cyffredin yn helpu gyda gwybodaeth a chyngor ar faterion, gan gynnwys prydlesi, cyfyngiadau cynllunio, costau a chyd-drafod.

Welsh

Tirfeddianwyr : Proses Ar gyfer Cynnig Tir

Mae’r canllaw cyffredinol hwn yn mynd â pherchnogion tir trwy’r broses sy’n gysylltiedig â chaniatáu gardd gymunedol i weithredu ar eich tir. Mae’n rhoi i berchnogion tir broses cam wrth gam eang a dolenni i adnoddau gwybodaeth defnyddiol a grëwyd gan CLAS. Fodd bynnag, mae’n bwysig cofio mai enghraifft yw hon a gall fod angen amrywio’r broses hon ar gyfer amgylchiadau gwahanol a grwpiau gwahanol.

Tirfeddianwyr : Proses Ar gyfer Cynnig Tir

Welsh

Trosolwg o Ddod o Hyd i Dir

Mae’r galw am dir ar gyfer gweithgareddau tyfu bwyd wedi arwain at brinder o randiroedd a phwysau am atebion eraill. Mae gwybodaeth ar gael ar y wefan hon i’ch helpu chi trwy gymhlethdodau dod o hyd i dir ar gyfer unrhyw fath o ddefnydd cymunedol, er, ein prif nod yw helpu i sicrhau mwy o dir ar gyfer garddio cymunedol.

Welsh
Subscribe to RSS - Cynnig Tir

Contact:

© Community Land Advisory Service 2018