Dod o hyd i Dir

Welsh

Dod o Hyd i Dir: Rhestr Wirio Nodweddion Safle

Cyn y gallwch benderfynu p’un a yw safle neu gytundeb tir yn addas ar gyfer eich grŵp, mae angen i chi gynllunio at ba ddefnydd fyddwch chi’n defnyddio’r tir, nawr ac yn y dyfodol.  Bydd y rhestr wirio hon yn eich helpu i baratoi ar gyfer eich chwiliad am dir, ac am y cytundeb gyda pherchennog y tir.  Dywedwch wrth berchennog y tir beth rydych yn disgwyl ei adeiladu a beth gredwch fydd eich gofynion.  Gwnewch yn siŵr bod eitemau hanfodol yn cael eu caniatáu yn y brydles.

Welsh

Cwestiynau Cyffredin – Perchnogion tir

Mae’r Cwestiynau Cyffredin hyn yn trafod materion yn ymwneud â defnydd cymunedol ar dir a byddant o ddiddordeb i berchnogion tir preifat, cynghorau lleol, busnesau a sefydliadau. Gallwch lawrlwytho dogfen y Cwestiynau Cyffredin gan ddefnyddio’r ddolen isod.

Perchnogion Tir: Cwestiynau Cyffredin (Fersiwn Cymru a Lloegr)

Welsh

Cwestiynau Cyffredin – Grwpiau sy’n chwilio am dir

Mae’r gyfres hon o ddogfennau Cwestiynau Cyffredin yn cynnwys cyngor i ddarpar grwpiau cymunedol neu grwpiau cymunedol newydd ar ddarganfod, sicrhau a chynnal tir at ddiben garddio, tyfu bwyd ac ardal hamdden ffurfiol ac anffurfiol. Mae’r Cwestiynau Cyffredin wedi’u rhannu’n bum dogfen ar wahân er hwylustod, bob un ohonynt yn trafod pwnc sy’n bwysig i grwpiau tyfu cymunedol sy’n chwilio am dir.

 

Sylwer, oherwydd gwahaniaethau mewn rheoliadau a’r gyfraith, gall fod dewis o fersiynau ar gael, yn dibynnu ar eich gwlad. Cliciwch ar y dolenni i lawrlwytho’r dogfennau.

 

Welsh

Cwestiynau Cyffredin – Grwpiau ar safle

Mae’r dogfennau Cwestiynau Cyffredin canlynol wedi’u hanelu at grwpiau sydd ar safle yn barod ac sydd yn bwriadu datblygu’r safle hwnnw neu ddod o hyd i safleoedd newydd er mwyn ehangu eu gwaith. Bydd y Cwestiynau Cyffredin yn helpu gyda gwybodaeth a chyngor ar faterion, gan gynnwys prydlesi, cyfyngiadau cynllunio, costau a chyd-drafod.

Welsh

Cael mynediad Proses Tir (ar gyfer Grwpiau Cymunedol)

Mae’r canllaw cyffredinol hwn yn mynd â grwpiau tyfu cymunedol (neu’r rheiny sy’n gobeithio dechrau un) trwy’r broses sy’n gysylltiedig â sefydlu gardd gymunedol ar safle. Mae’n rhoi proses cam wrth gam eang a dolenni i adnoddau gwybodaeth defnyddiol a grëwyd gan CLAS. Fodd bynnag, mae’n bwysig cofio mai enghraifft yw hon a gall fod angen amrywio’r broses hon ar gyfer amgylchiadau gwahanol a grwpiau gwahanol.

Welsh

Trosolwg o Ddod o Hyd i Dir

Mae’r galw am dir ar gyfer gweithgareddau tyfu bwyd wedi arwain at brinder o randiroedd a phwysau am atebion eraill. Mae gwybodaeth ar gael ar y wefan hon i’ch helpu chi trwy gymhlethdodau dod o hyd i dir ar gyfer unrhyw fath o ddefnydd cymunedol, er, ein prif nod yw helpu i sicrhau mwy o dir ar gyfer garddio cymunedol.

Welsh

Gwneud Cais am Grantiau ar Dir wedi’i Rentu

Mae’r ddogfen hon yn rhoi arweiniad ar wneud cais am grantiau pan mae grŵp tyfu cymunedol yn gweithredu ar dir wedi’i rentu. Mae’n ymdrin â grantiau ar gyfer grwpiau cymunedol, nid grantiau ffermydd (Stiwardiaeth, y Taliad Sengl a.y.y.b.). Gall cymhwyster ar gyfer grant ddibynnu ar brofi pa mor hir fydd y grŵp ar y tir/safle, gan fod arianwyr yn aml eisiau gwneud yn siwr y bydd y prosiect yn rhedeg yn ddigon hir i gael y budd mwyaf o’r grant.

Welsh
Subscribe to RSS - Dod o hyd i Dir

Contact:

© Community Land Advisory Service 2018