Ynglŷn â CLAS Cymru

Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol Cymru (CLAS Cymru) 

Mae CLAS Cymru yn rhaglen pum mlynedd a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr, wedi’i chynllunio i gynyddu faint o dir sydd ar gael ac sy’n hygyrch i gymunedau yng Nghymru trwy gyngor arbenigol rhad ac am ddim i berchnogion tir a sefydliadau cymunedol. Trwy gynyddu faint o dir sy’n cael ei ddefnyddio ar gyfer cynhyrchu bwyd cymunedol ac at ddibenion amgylcheddol, mae’r rhaglen yn helpu cymunedau i fod yn fwy cynaliadwy.

Mae tîm bach o ymgynghorwyr CLAS Cymru yn gweithio’n lleol ac yn rhanbarthol, yn rhoi cyngor a chymorth uniongyrchol i berchnogion tir a grwpiau cymunedol er mwyn sicrhau mynediad at dir ar delerau teg a sicrhau y bodlonir anghenion y ddau barti. Rydym yn gweithredu ledled Cymru ac yn cynnig gwasanaeth gyfan gwbl ddwyieithog. Mae’r cymorth sydd ar gael yn cynnwys:

•   Cymorth i amlygu ffynonellau posibl o dir

•   Trafod ei ddefnydd dros dro neu yn y tymor hir

•   Cyngor a chymorth ar faterion cyfreithiol, cytundebau tir, prynu tir a.y.y.b.

•   Llywio’r system gynllunio.Mae CLAS Cymru, a reolir gan Ffederasiwn Ffermydd Dinesig a Gerddi Cymunedol (FCFCG), yn gweithio’n agos ag awdurdodau lleol, Cyfoeth Naturiol Cymru a’r sector amaethyddol, i helpu perchnogion tir i ddeall y cyfleoedd sy’n deillio o weithio gyda grwpiau cymunedol a gwaredu unrhyw bryderon a phroblemau. Mae’r gwasanaeth yn cysylltu ar lefel polisi cenedlaethol, yn gweithredu fel canolfan arbenigedd, arweiniad a chymorth. Mae CLAS Cymru’n gweithio’n agos â thîm ‘Tyfu Pobl’ FCFCG yng Nghymru.


Y dogfennau sydd ar gael (dwyieithog)

•   Taflen ddwyieithog CLAS Cymru

•   Taflen hysbysu gwybodaeth gyffredinol CLAS Cymru

•   Taflen hysbysu CLAS Cymru ar gyfer awdurdodau lleol


Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol yn y DU – Mae CLAS Cymru yn rhan o Wasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol ledled y DU, sydd â’r nod o helpu i sicrhau bod mwy o dir ar gael, a hwyluso mynediad at y tir hwnnw, i’w ddefnyddio ar gyfer garddio cymunedol a grwpiau tyfu bwyd ledled y DU. Mae CLAS yn wasanaeth diduedd, cydweithredol, sy’n gweithio gyda rheolwyr tir a grwpiau cymunedol i ffurfio cytundebau boddhaol ar fynediad i dir, trwy ddarparu cyngor ac arweiniad ar gytundebau prydlesu technegol a materion cysylltiedig.  Mae’n gweithredu yn Lloegr a’r Alban ar hyn o bryd. 

Cysylltu:

© Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol 2015