Community Growing

English

Wales Future Growers Conference Presentations

The Wales Future Generations Conference held at Coed Hills in the Vale of Glamorgan on 8th and 9th July 2016 was attended by 42 community growers and policy makers from across Wales. Highlights included presentations from: 

English

Case Study: Llanberis Community Orchard

The idea for a community orchard in Llanberis had been developing in a few people’s minds and came to fruition during a Youth Hostel Association (YHA) open day in September 2014. The YHA Snowdon Llanberis manager, Janet Walker, suggested that an outdoor space at the Youth Hostel would make an excellent site. The space is an existing orchard with several old apple and damson trees, which had received no attention for many years.

English

Astudiaeth Achos: Ein Gardd - Brit Growers

Mae ‘Ein Gardd’, sy’n enw addas iawn, yn safle cymunedol bywiog yn Evanstown, ger Pen-y-bont ar Ogwr, a chanddo gymysgedd eang o ddefnyddwyr o bob cwr o Gwm Ogwr, a chaiff ei ddefnyddio’n ddyddiol gan bobl leol sy’n gofalu am eu plot neu’n eistedd a sgwrsio â ffrindiau a chymdogion.
Cynhelir y gweithgareddau tyfu ar dir gwastraff segur, a oedd yn safle llawn tai, hyd nes iddynt gael eu dymchwel rhai blynyddoedd yn ôl. Cliriwyd y safleoedd a’u tirlunio, ac maent bellach yn galon y gymuned.
Y grŵp sy’n gyfrifol am y trawsffurfiad hwn yw Brit Growers, a gysylltodd â’r gymdeithas tai, Tai Cymoedd i’r Arfordir, ynghylch dod o hyd i dir at ddefnydd cymunedol, a chawsant gynnig y safleoedd segur.
Astudiaeth Achos: Ein Gardd - Brit Growers

Welsh

Astudiaeth Achos Prosiect Rhandiroedd Rhostyllen

Ar ddarn o dir rhwng llinell rheilffordd segur a thai preswyl yng nghymuned Esclus (ar gyrion Wrecsam), mae 12 rhandir sy’n cael eu defnyddio gan aelodau o’r gymuned i dyfu bwyd a chymdeithasu mewn ardal gymunedol fach sy’n llawn blodau gwyllt. Mae Prosiect Rhandiroedd Rhostyllen yn enghraifft ardderchog o sut gall cyngor cymuned leol gynorthwyo i ddatblygu prosiect tyfu – trwy drawsffurfio darn o dir wedi gordyfu, a arferai gael ei ddefnyddio i daflu sbwriel, i fod yn rhywbeth gwerthfawr a defnyddiol. Mae Richard Elias, o Gyngor Cymuned Esclus, yn disgrifio sut mae’r prosiect wedi datblygu yn yr astudiaeth achos.

Welsh

Astudiaeth achos: Grŵp Gardd Gymunedol Llangollen

Grŵp Gardd Gymunedol Llangollen
Grŵp tyfu bwyd organig yw Gardd Gymunedol Llangollen, wedi’i lleoli ar safle segur yn Llangollen, y mae Cyngor Sir Ddinbych yn berchen arno. Rhoddodd y Cyngor ganiatâd i ddatblygu prosiect tyfu cymunedol yno yn 2012. Mae’n enghraifft ardderchog o’r broses o sefydlu gardd gymunedol ar safle’r Cyngor, gyda thrwydded yn hytrach na phrydles.
Mae gan y grŵp garddio dri phrif nod: datblygu ffynhonnell bwyd organig o ansawdd uchel yn Llangollen; darparu cyfleoedd i bobl, grwpiau ac ysgolion lleol i ymgysylltu’n uniongyrchol â’r byd naturiol a chynhyrchu bwyd; a meithrin cysylltiadau cymunedol trwy ddod ag unigolion a grwpiau lleol at ei gilydd. Mae’r grŵp yn awyddus i ddatblygu bywyd gwyllt ar y safle hefyd.
Mae Catherine Veasey, sydd wedi bod yn gysylltiedig â datblygu’r ardd trwy’r grŵp Cyfeillion y Ddaear lleol, yn disgrifio mwy am yr ardd a sut bu’n gweithio gyda’r Cyngor. Lawrlwythwch yr astudiaeth achos gan ddefnyddio’r ddolen isod:

Welsh

Canllawiau ar gyfer Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig fel cymdeithasau tai a all eisiau cymryd rhan mewn garddio cymunedol neu gymuned ddylunio gerddi neu randiroedd yn eu cynlluniau. Y bwriad yw fel primer i helpu Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ddeall anghenion a manteision tyfu cymunedol ac yn tynnu ar enghreifftiau o brosiectau tyfu cymunedol presennol a arweinir gan dai ac yn egluro sut mae pob un wedi cael ei ddatblygu.

Welsh

Case Study: Talgarth Mill, Wales

An innovative land purchase by a Community Interest Company has given a unique, community-run flour mill space for gardening at a peppercorn rent.

English

Pros and Cons of taking on extra land

Successful groups who have done a good job with a project frequently find that they are offered additional sites to work their magic on.  We often find that these groups feel obliged to say yes to the extra land but with hindsight they wished they had said no!

The aim of this guidance is to support you through this decision process, giving you points to consider so you can decide whether  your group should say ‘yes’ or ‘no’ to taking on extra land.

English

Guidance for Registered Social Landlords

This guidance is aimed at Registered Social Landlords such as housing associations which may want to get involved in community gardening or design community gardens or allotments into their plans. It is intended as a primer to help RSLs understand the needs and benefits of community growing and draws on examples of current housing-led community growing projects and explains how each has been developed.

English

Contaminated Land Guidance

A new guide for community gardeners and allotment holders, offering information about growing food on land that may be contaminated, has been launched by the Grow Your Own Working Group in Scotland, in response to an increasing demand from community groups. The information is aimed at groups in Scotland, but is also a useful base guide for other areas of the UK including England and Wales

English

Pages

Subscribe to RSS - Community Growing

Cysylltu:

© Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol 2015