Astudiaeth achos

Astudiaeth Achos: Ein Gardd - Brit Growers

Mae ‘Ein Gardd’, sy’n enw addas iawn, yn safle cymunedol bywiog yn Evanstown, ger Pen-y-bont ar Ogwr, a chanddo gymysgedd eang o ddefnyddwyr o bob cwr o Gwm Ogwr, a chaiff ei ddefnyddio’n ddyddiol gan bobl leol sy’n gofalu am eu plot neu’n eistedd a sgwrsio â ffrindiau a chymdogion.
Cynhelir y gweithgareddau tyfu ar dir gwastraff segur, a oedd yn safle llawn tai, hyd nes iddynt gael eu dymchwel rhai blynyddoedd yn ôl. Cliriwyd y safleoedd a’u tirlunio, ac maent bellach yn galon y gymuned.
Y grŵp sy’n gyfrifol am y trawsffurfiad hwn yw Brit Growers, a gysylltodd â’r gymdeithas tai, Tai Cymoedd i’r Arfordir, ynghylch dod o hyd i dir at ddefnydd cymunedol, a chawsant gynnig y safleoedd segur.
Astudiaeth Achos: Ein Gardd - Brit Growers

Welsh

Astudiaeth Achos Prosiect Rhandiroedd Rhostyllen

Ar ddarn o dir rhwng llinell rheilffordd segur a thai preswyl yng nghymuned Esclus (ar gyrion Wrecsam), mae 12 rhandir sy’n cael eu defnyddio gan aelodau o’r gymuned i dyfu bwyd a chymdeithasu mewn ardal gymunedol fach sy’n llawn blodau gwyllt. Mae Prosiect Rhandiroedd Rhostyllen yn enghraifft ardderchog o sut gall cyngor cymuned leol gynorthwyo i ddatblygu prosiect tyfu – trwy drawsffurfio darn o dir wedi gordyfu, a arferai gael ei ddefnyddio i daflu sbwriel, i fod yn rhywbeth gwerthfawr a defnyddiol. Mae Richard Elias, o Gyngor Cymuned Esclus, yn disgrifio sut mae’r prosiect wedi datblygu yn yr astudiaeth achos.

Welsh

Astudiaeth achos: Grŵp Gardd Gymunedol Llangollen

Grŵp Gardd Gymunedol Llangollen
Grŵp tyfu bwyd organig yw Gardd Gymunedol Llangollen, wedi’i lleoli ar safle segur yn Llangollen, y mae Cyngor Sir Ddinbych yn berchen arno. Rhoddodd y Cyngor ganiatâd i ddatblygu prosiect tyfu cymunedol yno yn 2012. Mae’n enghraifft ardderchog o’r broses o sefydlu gardd gymunedol ar safle’r Cyngor, gyda thrwydded yn hytrach na phrydles.
Mae gan y grŵp garddio dri phrif nod: datblygu ffynhonnell bwyd organig o ansawdd uchel yn Llangollen; darparu cyfleoedd i bobl, grwpiau ac ysgolion lleol i ymgysylltu’n uniongyrchol â’r byd naturiol a chynhyrchu bwyd; a meithrin cysylltiadau cymunedol trwy ddod ag unigolion a grwpiau lleol at ei gilydd. Mae’r grŵp yn awyddus i ddatblygu bywyd gwyllt ar y safle hefyd.
Mae Catherine Veasey, sydd wedi bod yn gysylltiedig â datblygu’r ardd trwy’r grŵp Cyfeillion y Ddaear lleol, yn disgrifio mwy am yr ardd a sut bu’n gweithio gyda’r Cyngor. Lawrlwythwch yr astudiaeth achos gan ddefnyddio’r ddolen isod:

Welsh

Astudiaeth achos: Hanley Landshare, Chepstow

Mae Hanley Landshare yn safle rhandiroedd cymunedol ar fferm laeth organig y tu allan i Gas-gwent. Fe’i sefydlwyd yn 2011, ac mae’r safle’n cynnwys 19 plot unigol, yn ogystal â gardd lysiau a rennir sy’n cael ei rhedeg gan Transition Chepstow. Sefydlwyd siop fferm eleni, ac mae deiliaid y plotiau’n cyflenwi 10% o’u cynnyrch iddi.

Welsh

Astudiaeth achos: Cae Tan

Mae Cae Tân yn brosiect amaethyddiaeth sy’n cael ei gefnogi gan y gymuned ac sydd wedi’i leoli ar safle gwledig hardd yn Llanilltud ym Mhenrhyn Gŵyr, Cymru. Mae ger Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, ac yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Gŵyr. Mae Tom O’Kane, o Cae Tân, yn esbonio yn yr astudiaeth achos hon (gallwch ei lawrlwytho gan ddefnyddio’r ddolen isod) sut dechreuodd y grŵp, eu profiadau cynllunio a phrydlesu, a’r cyngor y byddent yn ei roi i bobl eraill sy’n sefydlu prosiectau amaethyddiaeth sy’n cael eu cefnogi gan y gymuned.

Welsh
Subscribe to RSS - Astudiaeth achos

Cysylltu:

© Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol 2015