Cyfarfod â’r Tîm

CLAS Cymru 

Mae Emma Williams wedi rheoli prosiectau Ffederasiwn Ffermydd Dinesig a Gerddi Cymunedol Cymru er 2014.  Gan feddu ar bron 10 mlynedd o brofiad yn y sector tyfu cymunedol yng Nghymru, mae Emma yn sicrhau bod y Ffederasiwn yn adlewyrchu ac yn hyrwyddo gwaith, gwerthoedd a buddiannau ei aelodau, yn ogystal â chyflawni ei brosiectau sydd wedi’i hariannu.  Mae ymroddiad Emma i dyfu cymunedol yn tyfu o’i chyfnod fel gwirfoddolwr ar brosiect tyfu, lle y gwnaeth weld a phrofi’r manteision a all ddod o’r prosiectau hyn.  Cyfrifoldebau allweddol Emma yw gwaith polisi, meithrin partneriaeth ac eiriolaeth ar gyfer yr ystod lawn o brosiectau tyfu cymunedol yng Nghymru.

Ymunodd Lucie Taylor â thîm CLAS Cymru ym Mehefin 2013. Mae hi’n cydlynu’r Gwasanaeth yng Nghymru ac yn delio â phrosiectau tyfu cymunedol o bob math, trwy helpu grwpiau â cheisiadau cynllunio, trosglwyddo asedau i’w rheolaeth a chael caniatâd i ddefnyddio tir i dyfu bwyd lleol. Mae gwaith diweddar wedi cynnwys helpu nifer o brosiect tyfu i ennill trwyddedau’r awdurdod lleol i dyfu bwyd lleol ar dir y cyngor ynghyd â dadlau achos o blaid nifer o brosiectau i allu codi strwythurau ar eu safleoedd yng nghefn gwlad. Enillodd Lucie Aelodaeth Lawn y Sefydliad Brenhinol Cynllunio Trefol yn 2001. Mae hi wedi gweithio i awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr, yn gwneud argymhellion ynghylch ceisiadau cynllunio. Cyn ymuno â CLAS Cymru, bu Lucie yn gweithio i Gyngor Dinas Casnewydd, yn nhîm y Cynllun Datblygu Lleol, am 7 blynedd. Mae ganddi gyfanswm o 18 mlynedd o brofiad yn y proffesiwn cynllunio yn y Deyrnas Unedig. Mae’n gyn Gadeirydd RTPI Cymru (2010) a Chymorth Cynllunio Cymru (2010–2012).

Wedi’i eni a’i fagu ar fferm y teulu yng ngorllewin Cymru, mae David Thomas yn angerddol am ffermio a’r cyfleoedd y mae tyfu cymunedol yn eu cynnig. Mae wedi gweithio ers blynyddoedd lawer yn y sector preifat yn datblygu tir at ddibenion masnachol, gan helpu i gyflwyno amrywiaeth o wahanol brosiectau’n llwyddiannus, gan gynnwys datblygu tai, adeiladu cyffredinol a pheirianneg sifil morol.  Gyda gradd mewn Peirianneg Amgylcheddol ac MSc mewn Rheoli Prosiectau Adeiladu, mae ganddo lygad craff am fanylder ac mae’n mwynhau’r heriau technegol sy’n codi yn sgil datblygu tir. Mae David yn aelod gweithgar o brosiect tyfu cymunedol gerllaw Tyddewi o’r enw Amaethyddiaeth Organig Gymunedol Caerhys (COCA), lle y bu’n rhan o’r ymdrechion i sicrhau cyllid grant ar gyfer adeilad newydd i’r cynhaeaf, cynnal pedwar gwersyll gwaith gwirfoddol rhyngwladol a threfnu parti cynhaeaf llwyddiannus i godi arian.

Mae Sarah Collick wedi gweithio fel Gweithiwr Datblygu i’r Ffederasiwn Ffermydd Dinesig a Gerddi Cymunedol ers pum mlynedd ac mae ganddi brofiad helaeth o gefnogi prosiectau tyfu cymunedol – o gynllunio a thrafod â thirfeddianwyr, i faterion llywodraethu ac ariannu.  Fel un o drigolion a sylfaenwyr cymuned cyd-drigo, mae ganddi brofiad personol hefyd o’r system gynllunio, prynu tir a phrydlesi a thrwyddedau, a sefydlu a rhedeg Cwmni Cyfyngedig.  Mae hi hefyd yn hwylusydd profiadol. 

Mae Gary Mitchell yn ychwanegiad diweddar at dîm CLAS Cymru, yn gyfrifol am ranbarth canolbarth Cymru, ac mae’n gweithio ochr yn ochr â’r gweithwyr datblygu eraill (Sarah – Gogledd Cymru a David – De Cymru). Datblygu cymunedol yw cefndir Gary, yn enwedig yn y sector bwyd cymunedol. Mae wedi gweithio i’r Ffederasiwn ers nifer o flynyddoedd ac wedi bod yn flaenllaw yn y chwyldro bwyd cymunedol yn ei dref enedigol, y Drenewydd, dros y blynyddoedd diwethaf. Mae’n gyfarwyddwr gwirfoddol / ymddiriedolwr ar gyfer nifer o fentrau cymdeithasol cymunedol ac mae ganddo ddealltwriaeth dda o ffurflenni cyfreithiol. Ei gefndir yw gweithio yng nghefn gwlad a helpu i amddiffyn ein hamgylchedd. 

 

 

Cysylltu:

© Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol 2015