Tyfu Cymunedol

Welsh

Astudiaeth Achos: Ein Gardd - Brit Growers

Mae ‘Ein Gardd’, sy’n enw addas iawn, yn safle cymunedol bywiog yn Evanstown, ger Pen-y-bont ar Ogwr, a chanddo gymysgedd eang o ddefnyddwyr o bob cwr o Gwm Ogwr, a chaiff ei ddefnyddio’n ddyddiol gan bobl leol sy’n gofalu am eu plot neu’n eistedd a sgwrsio â ffrindiau a chymdogion.
Cynhelir y gweithgareddau tyfu ar dir gwastraff segur, a oedd yn safle llawn tai, hyd nes iddynt gael eu dymchwel rhai blynyddoedd yn ôl. Cliriwyd y safleoedd a’u tirlunio, ac maent bellach yn galon y gymuned.
Y grŵp sy’n gyfrifol am y trawsffurfiad hwn yw Brit Growers, a gysylltodd â’r gymdeithas tai, Tai Cymoedd i’r Arfordir, ynghylch dod o hyd i dir at ddefnydd cymunedol, a chawsant gynnig y safleoedd segur.
Astudiaeth Achos: Ein Gardd - Brit Growers

Welsh

Astudiaeth achos: Hanley Landshare, Chepstow

Mae Hanley Landshare yn safle rhandiroedd cymunedol ar fferm laeth organig y tu allan i Gas-gwent. Fe’i sefydlwyd yn 2011, ac mae’r safle’n cynnwys 19 plot unigol, yn ogystal â gardd lysiau a rennir sy’n cael ei rhedeg gan Transition Chepstow. Sefydlwyd siop fferm eleni, ac mae deiliaid y plotiau’n cyflenwi 10% o’u cynnyrch iddi.

Welsh

Trosolwg: Yswiriant

Weithiau, mae yswiriant yn cael ei ystyried yn ddewis ychwanegol neu’n gost ddiangen. Mewn gwirionedd, mae yswiriant da, yn y mwyafrif o achosion, yn elfen hanfodol o gymryd cyfrifoldeb dros safle y mae angen i  grwpiau tyfu cymunedol a pherchnogion tir ei ystyried yn ofalus.

Mae’r Gwasanaeth Cyngor ar Dir Cymunedol wedi dod ar draws grwpiau sydd wedi bod yn cyflawni gweithgareddau a allai fod yn beryglus, heb yswiriant, fel trefnu gwirfoddolwyr i ymweld â gerddi a thorri coed â  llifiau cadwyn neu grwpiau’n cymryd cyfrifoldeb dros safleoedd mawr â mynediad i’r cyhoedd.

Welsh

Gwneud Cais am Grantiau ar Dir wedi’i Rentu

Mae’r ddogfen hon yn rhoi arweiniad ar wneud cais am grantiau pan mae grŵp tyfu cymunedol yn gweithredu ar dir wedi’i rentu. Mae’n ymdrin â grantiau ar gyfer grwpiau cymunedol, nid grantiau ffermydd (Stiwardiaeth, y Taliad Sengl a.y.y.b.). Gall cymhwyster ar gyfer grant ddibynnu ar brofi pa mor hir fydd y grŵp ar y tir/safle, gan fod arianwyr yn aml eisiau gwneud yn siwr y bydd y prosiect yn rhedeg yn ddigon hir i gael y budd mwyaf o’r grant.

Welsh
Subscribe to RSS - Tyfu Cymunedol

Cysylltu:

© Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol 2015