Cynllunio

Welsh

Canllawiau ar gyfer Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig fel cymdeithasau tai a all eisiau cymryd rhan mewn garddio cymunedol neu gymuned ddylunio gerddi neu randiroedd yn eu cynlluniau. Y bwriad yw fel primer i helpu Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ddeall anghenion a manteision tyfu cymunedol ac yn tynnu ar enghreifftiau o brosiectau tyfu cymunedol presennol a arweinir gan dai ac yn egluro sut mae pob un wedi cael ei ddatblygu.

Welsh

Astudiaeth achos: Cae Tan

Mae Cae Tân yn brosiect amaethyddiaeth sy’n cael ei gefnogi gan y gymuned ac sydd wedi’i leoli ar safle gwledig hardd yn Llanilltud ym Mhenrhyn Gŵyr, Cymru. Mae ger Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, ac yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Gŵyr. Mae Tom O’Kane, o Cae Tân, yn esbonio yn yr astudiaeth achos hon (gallwch ei lawrlwytho gan ddefnyddio’r ddolen isod) sut dechreuodd y grŵp, eu profiadau cynllunio a phrydlesu, a’r cyngor y byddent yn ei roi i bobl eraill sy’n sefydlu prosiectau amaethyddiaeth sy’n cael eu cefnogi gan y gymuned.

Welsh

Cynllunio: asesiad o'r effaith amgylcheddol

Os ydych yn ystyried prosiect tyfu cymunedol newydd yng Nghymru , neu ehangu eich prosiect presennol, efallai y bydd angen i chi wneud Asesiad Effaith Amgylcheddol, yn enwedig os yw hyn yn ar ardaloedd heb ei drin yn flaenorol neu led - naturiol, neu brosiectau sy'n newid daliadau tir gwledig yn gorfforol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu'r canllawiau canlynol ar Asesu Effeithiau Amgylcheddol

 

 

Welsh

Cynllunio: Cymorth Cynllunio Cymru

Mae Cymorth Cynllunio Cymru (CCC) yn sefydliad elusennol, annibynnol sy’n helpu unigolion a chymunedau ledled Cymru i gymryd rhan yn fwy effeithiol yn y system gynllunio.

www.planningaidwales.org.uk

 

Welsh
Subscribe to RSS - Cynllunio

Cysylltu:

© Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol 2015