Cyfathrebu

Welsh

Astudiaeth achos: Grŵp Gardd Gymunedol Llangollen

Grŵp Gardd Gymunedol Llangollen
Grŵp tyfu bwyd organig yw Gardd Gymunedol Llangollen, wedi’i lleoli ar safle segur yn Llangollen, y mae Cyngor Sir Ddinbych yn berchen arno. Rhoddodd y Cyngor ganiatâd i ddatblygu prosiect tyfu cymunedol yno yn 2012. Mae’n enghraifft ardderchog o’r broses o sefydlu gardd gymunedol ar safle’r Cyngor, gyda thrwydded yn hytrach na phrydles.
Mae gan y grŵp garddio dri phrif nod: datblygu ffynhonnell bwyd organig o ansawdd uchel yn Llangollen; darparu cyfleoedd i bobl, grwpiau ac ysgolion lleol i ymgysylltu’n uniongyrchol â’r byd naturiol a chynhyrchu bwyd; a meithrin cysylltiadau cymunedol trwy ddod ag unigolion a grwpiau lleol at ei gilydd. Mae’r grŵp yn awyddus i ddatblygu bywyd gwyllt ar y safle hefyd.
Mae Catherine Veasey, sydd wedi bod yn gysylltiedig â datblygu’r ardd trwy’r grŵp Cyfeillion y Ddaear lleol, yn disgrifio mwy am yr ardd a sut bu’n gweithio gyda’r Cyngor. Lawrlwythwch yr astudiaeth achos gan ddefnyddio’r ddolen isod:

Welsh

Llythyr ar gyfer Gwneud Cynnig i Dirfeddiannwr

Dod o Hyd i Dir: Llythyr ar gyfer Gwneud Cynnig i Dirfeddiannwr

Mae CLAS wedi creu llythyr enghreifftiol (gweler isod) fel templed drafft er mwyn cynorthwyo grwpiau tyfu cymunedol i lunio cynnig wedi’i eirio’n briodol i dirfeddiannwr ynghylch defnyddio safle.

Llythyr ar gyfer Gwneud Cynnig i Dirfeddiannwr

 

Welsh

Cysylltu ag Awdurdodau Lleol: Prif Awgrymiadau

Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd dod o hyd i safle addas ar gyfer eich grŵp tyfu cymunedol, neu os ydych chi eisoes wedi dod o hyd i safle ond yn ansicr pwy sy’n berchen arno, mae cysylltu â’ch awdurdod lleol yn fan cychwyn da, gan eu bod nhw’n aml yn rheoli neu’n berchen ar dir segur. Fodd bynnag, gall fod yn frawychus cysylltu â sefydliad mor fawr a gall fod yn anodd gwybod ble i ddechrau neu hyd yn oed pwy i holi.  Bydd y prif awgrymiadau canlynol yn eich helpu chi i ddechrau arni.

Welsh

Trosolwg: Cyd-drafod dros dir a phrydlesi

Dechreuwch yma am drosolwg a cyflwyniad i'r pwnc o gyfathrebu a thrafod Amgylch prydlesi. Mae'r ddogfen hon yn anelu at Tirfeddianwyr a Grwpiau is Tyfu community i Rhoi trosolwg o'r trafodaethau hyn yn ymwneud â dros dir a phrydlesi ac arwain thema Trwy'r to a chyfaddawdu which bodloni HERIAU partïon both . I ddarllen y trosolwg , Yn syml, cliciwch ar y ddolen ddogfen Isod:

Trosolwg: Cyd-drafod dros dir a phrydlesi

 

 

Welsh

Cwestiynau Cyffredin – Perchnogion tir

Mae’r Cwestiynau Cyffredin hyn yn trafod materion yn ymwneud â defnydd cymunedol ar dir a byddant o ddiddordeb i berchnogion tir preifat, cynghorau lleol, busnesau a sefydliadau. Gallwch lawrlwytho dogfen y Cwestiynau Cyffredin gan ddefnyddio’r ddolen isod.

Perchnogion Tir: Cwestiynau Cyffredin (Fersiwn Cymru a Lloegr)

Welsh

Cwestiynau Cyffredin – Grwpiau sy’n chwilio am dir

Mae’r gyfres hon o ddogfennau Cwestiynau Cyffredin yn cynnwys cyngor i ddarpar grwpiau cymunedol neu grwpiau cymunedol newydd ar ddarganfod, sicrhau a chynnal tir at ddiben garddio, tyfu bwyd ac ardal hamdden ffurfiol ac anffurfiol. Mae’r Cwestiynau Cyffredin wedi’u rhannu’n bum dogfen ar wahân er hwylustod, bob un ohonynt yn trafod pwnc sy’n bwysig i grwpiau tyfu cymunedol sy’n chwilio am dir.

 

Sylwer, oherwydd gwahaniaethau mewn rheoliadau a’r gyfraith, gall fod dewis o fersiynau ar gael, yn dibynnu ar eich gwlad. Cliciwch ar y dolenni i lawrlwytho’r dogfennau.

 

Welsh

Cael mynediad Proses Tir (ar gyfer Grwpiau Cymunedol)

Mae’r canllaw cyffredinol hwn yn mynd â grwpiau tyfu cymunedol (neu’r rheiny sy’n gobeithio dechrau un) trwy’r broses sy’n gysylltiedig â sefydlu gardd gymunedol ar safle. Mae’n rhoi proses cam wrth gam eang a dolenni i adnoddau gwybodaeth defnyddiol a grëwyd gan CLAS. Fodd bynnag, mae’n bwysig cofio mai enghraifft yw hon a gall fod angen amrywio’r broses hon ar gyfer amgylchiadau gwahanol a grwpiau gwahanol.

Welsh

Trosolwg o Brydlesau

Llongyfarchiadau os ydych chi wedi cyrraedd y cam hwn; gobeithio eich bod chi naill ai wedi dod o hyd i ddarn o dir addas neu grŵp addas sydd eisiau defnyddio eich tir, ac rydych chi nawr eisiau gwybod sut mae dechrau defnyddio’r tir. Cynlluniwyd y cyflwyniad hwn i brydlesau i helpu’r perchennog tir a/neu’r grŵp cymunedol, i gytuno ar rai amodau ar gyfer defnyddio’r tir, sy’n dderbyniol i’r perchennog tir a’r sawl sy’n defnyddio’r tir.  Gall fod gennych yr opsiwn a’r gallu i werthu/prynu safle ond, os nad oes, rydym yn argymell eich bod chi’n cytuno ar brydles.

Welsh
Subscribe to RSS - Cyfathrebu

Cysylltu:

© Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol 2015